ร่วมฟังบรรยาย “Behind the scene Isan Material Showcase” และ Workshop “What material want?” โดย TCDC Khon Kaen ณ ศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ (TCDC) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมฟังบรรยาย “Behind the scene Isan Material Showcase” และ Workshop “What material want?” โดย TCDC Khon Kaen

TCDC Khon Kaen จัดงาน “Isan Creative Festival 2019” เทศกาลที่มีทั้งความสนุกสนาน ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ และแรงบันดาลใจ มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 10-13 ม.ค. 62 โดย อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมฟังบรรยาย “คุณค่าและเสน่ห์วัสดุอีสานกับงานออกแบบ : Behind the scene Isan Material Showcase” และ Workshop “การออกแบบเศษวัสดุสร้างมูลค่า : What material want?” ในวันที่ 12 ม.ค. 62 ณ VOA Space อ.เมือง จ.ขอนแก่น