ลงพื้นที่จัดโครงการ ศิลปะชุมชนบนพื้นที่สาธารณะ

29 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คณาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมและลงพื้นที่กับ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และศิลปินอีสาน เพื่อถอดองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานศิลปะท้องถิ่น และขับเคลื่อนกิจกรรมงานศิลปะชุมชนบนพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และได้ลงพื้นที่ ณ สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง เพื่อกำหนดพื้นที่ในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามดำริของ คณะอนุกรรมการการสื่อสารบูรณาการการปฏิรูปประเทศ Cr. ภาพและรายละเอียดกิจกรรม : เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์