นำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัย ในนามมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”

คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัย ในนามมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม Centara Grand and Bangkok Convention Center at Central World ผศ.ดร.ทรงกลด พิมพิศาล หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำคณะนักวิจัยร่วมแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ประกอบด้วย 1. อ.หัสยา สิงห์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์/รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนาแนวทางการออกแบบเถียงนาอเนกประสงค์ต้นแบบในจังหวัดกาฬสินธุ์” เลขที่คำขอยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ : 1801000480 พร้อมด้วยผู้ร่วมโครงการวิจัย อ.มัณฑนา ทองสุพล และอ.ประพนธ์ เนียมสา 2. อ.กรรณิกา ถุนาพรรณ์ หัวหน้าโครงการวิจัย “องค์ความรู้ด้านอารยสถาปัตย์สำหรับสังคมผู้สูงวัยในชนบทตามวัฒนธรรมอีสาน” ทั้ง 2 โครงการวิจัย นำเสนอนิทรรศการใน Theme “งานวิจัยและพัฒนาเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม” โดย มีผู้สนใจโครงการวิจัยทั้ง 2 โครงการเข้าเยี่ยมชมซักถาม เพื่อพัฒนาและต่อยอดในการใช้ประโยชน์จริงในชุมชนและเชิงพาณิชน์เป็นจำนวนมาก ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะผู้วิจัยด้วย