คณาจารย์

(หัวหน้าสาขา) อาจารย์ หัสยา สิงห์ศรี
Hassaya Singsri
E-mail :  hassaya@fci.ksu.ac.th

อาจารย์ อรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ
Attapong Sirisuwun
E-mail : atthapong_s@hotmail.com

ผศ.ดร.มัณฑนา ทองสุพล
Mantana Tongsupon
E-mail : mantana@fci.ksu.ac.th

อาจารย์ กรรณิกา ถุนาพรรณ์
Kannika Tunapan
E-mail :  kannika@fci.ksu.ac.th

ผศ.ดร.ประพนธ์ เนียมสา
Praphon Niamsa
E-mail : praphon@fci.ksu.ac.th

อาจารย์ ธันยนันท์ พิมพะสาลี
Tanyanan Pimpasalee
E-mail : tanyanan.pi@ksu.ac.th