ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เบอร์โทรติดต่อ

0885742199

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง) 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

Email

kamthorn.sa@ksu.ac.th