งานวิจัย

มัณฑนา ทองสุพล
1.การศึกษาเอกลักษณ์เครื่องประดับไทย 4 ภาค เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับเงินที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้เครื่องประดับร่วมสมัย (ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)
2. การศึกษาภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมชาวผู้ไทเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบของใช้และของแต่งบ้านร่วมสมัยสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน กรณีศึกษา บ้านเหล่าใหญ่และบ้านหนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ (ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ)
3. ศึกษาเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายชาวภูไทจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอและของที่ระลึก (ทุนวิจัย สกสว.)
4. ศึกษาและพัฒนาศักยภาพการผลิตผ้าฝ้ายเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สีเขียวจากอัตลักษณ์ชนเผ่าภูไทจังหวัดกาฬสินธุ์ (ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)

หัสยา สิงห์ศรี
1. การพัฒนาแนวทางการออกแบบเถียงนาอเนกประสงค์ต้นแบบ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)
2. การพัฒนาแนวทางการออกแบบแพหาปลาอเนกประสงค์ต้นแบบในจังหวัดกาฬสินธุ์ กรณีศึกษา : ชุมชนริมเขื่อนลำปาว (ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)
3. การพัฒนาแนวทางการออกแบบห้องสมุดประชาชนต้นแบบเพื่อชุมชน กรณีศึกษา : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)

ประพนธ์ เนียมสา
1. โครงการออกแบบอัตลักษณ์สิ่งแวดล้อมและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ถนนคนเดินไดโนโรด บ้านโนนบุรี ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)
2. การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ทุนวิจัย สกสว.)